Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Ľudovíta Fullu, Košice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Maurerova 21, Košice
Aprobácia
Náboženská výchova
Termín nástupu
22.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.9.2023
Rozsah úväzku
52%
Počet študentov školy
560
Platové podmienky
1 164,50 € (tarifný plat, 6. platová trieda) – alikvotná čiastka začínajúci/a učiteľ/kal podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, úväzku a od dĺžky pedagogickej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre II. stupeň ZŠ, aprobácia náboženská výchova.
Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Motivačný list
Zaslať do 15.9.2023 elektronicky na adresu: [email protected]

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady:
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti.
Poverenie príslušnej cirkevnej autority.
Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods. (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2024 s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.
Nástup do zamestnania: ihneď
Úväzok: 12 hod. (52%)

Bližšie informácie o škole:
www.zsfullu.sk
www.facebook.com/zsmaurerka
Iné požiadavky:
Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
Schopnosť pracovať v tíme.
Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Ľudovíta Fullu
Maurerova 21
040 22 Košice
www.zsfullu.sk
055/6714 509
Kontaktná osoba
Katarína Martiňáková
0903651419