Riaditeľ

Základná škola, Kvetoslavov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kvetoslavov 266, Kvetoslavov
Termín nástupu
16.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
2.10.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
250
Platové podmienky
Platové podmienky určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa § 10 ods. 1, § 11 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• občianska a morálna bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• vítaná je znalosť cudzieho jazyka,
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC,
• znalosť príslušnej legislatívy,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Vítané ďalšie požiadavky:
• vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady a listiny:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška)
• overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
• profesijný štruktúrovaný životopis
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na ania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov
výkon pedagogickej činnosti
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.
• písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy (rozsah minimálne 3 strany)
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov


Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:
Obec Kvetoslavov, Obecný úrad, Senecká ulica č. 258/31, 930 41 Kvetoslavov osobne, alebo poštou.

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 02.10.2023 do 16:00 hod.

Obálku s požadovanými listinami označte nápisom: „VÝBEROVÉ KONANIE na funkciu riaditeľa ZŠ Kvetoslavov – NEOTVÁRAŤ “
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne a uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Kvetoslavov 266
93041 Kvetoslavov
https://zskvetoslavov.edupage.org/
+421315503075
Kontaktná osoba
Ing. Soňa Franková
0315625036