Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku, Liptovská Teplička

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul.Štefana Náhalku 396/10, Liptovská Teplička
Termín nástupu
25.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
306
Platové podmienky
určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC (Word, Exel, Outlook, Internet, ....) pokročilý
Vzdelanie
 odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 predpoklad na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady, ďalšie predpoklady:
 znalosť príslušnej legislatívy,
 riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 znalosť práce s PC (Word, Exel, Outlook, Internet, ....)
 zdravotná spôsobilosť na prácu,
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 bezúhonnosť.
Požadované doklady
 žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 overený doklad o absolvovaní 1. atestácie,
 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti),
 písomný súhlas na použitie osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
Žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:
Obec Liptovská Teplička
Štefana Garaja 398/16
059 40 Liptovská Teplička
alebo priamo do podateľne obecného úradu v uzatvorenej obálke s označením "Výberové konanie – Riaditeľ ZŠ s MŠ Štefana Náhalku Liptovská Teplička - NEOTVÁRAŤ" v lehote do 20.09.2023 do 12.00 hod.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku
Ul.Štefana Náhalku 396/10
05940 Liptovská Teplička
https://zsliptteplicka.edupage.org/
0527884912,0527893462,+421 52/789 34 62
Kontaktná osoba
Obec Liptovská Teplička
0919072632