Hlavný kuchár / kuchárka

Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Hnúšťa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nábrežie Rimavy 457/19, Hnúšťa
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
376
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou v oblasti spoločného stravovania a praktické zručnosti využiteľné pri výkone epidemiologicky závažnej činnosti (výučný list kuchár – čašník).
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
• príprava hlavných jedál podľa predpísaných technologických postupov,
• spolupráca s vedúcou školskej jedálne pri zostavovaní jedálnych lístkov,
• vyznačovanie ich zmien,
• obsluha viacúčelových kuchynských strojov alebo jednoúčelových kuchynských strojov na výrobu pokrmov ako i chladiacich a mraziacich zariadení,
• pomoc pri výdaji jedál,
• dodržiavanie hygienických predpisov, starostlivosť o hygienu a správne uskladnenie ovocia a zeleniny,
• zodpovednosť za inventarizáciu skladu potravín, materiálu.

Ďalšie predpoklady na výkon činnosti:
• zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania,
• bezúhonnosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• prax v odbore.
Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov),
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 ods. 1, ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z., ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
• zdravotný preukaz,
• čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladoch,
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.
Úspešný uchádzač poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra podľa § 15a ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.
najneskôr do 30. septembra 2023 na adresu: Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, 981 01 Hnúšťa.
Na osobný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Janka Francisciho Rimavského
Nábrežie Rimavy 457/19
98101 Hnúšťa
https://zsnrhnusta.edupage.org/
0475423485,047/5422255
Kontaktná osoba
PaedDr. Barbora Földiová
0475422255