Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský digitálny koordinátor

Spojená škola, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
619
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
- profesijný životopis,
- doklady o dosiahnutom vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške,
- potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
- súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 15 a Zákona č. 138/2019 Z. z.
Iné súvisiace požiadavky:
- výhodou je absolvované inovačné vzdelávanie v rámci Národného projektu IT Akadémia
- ovládanie práce s digitálnymi technológiami a ich aplikácia v pedagogickej praxi
- pracovné miesto vytvorené cez Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií III-NIVAM.
Školský digitálny koordinátor - vyžaduje sa výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ najmenej 3 roky.
Školský digitálny koordinátor zabezpečuje
a) poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
b) spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
c) vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
d) digitálny materiál k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
e) pravidelnú informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
f) poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
g) administráciu online testovaní,
h) dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.
Termín podania žiadosti:
- žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 14. septembra 2023.
- Vybraní uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Ľ. Podjavorinskej 22
08005 Prešov
https://spojenask.edupage.org/
0517705288,+4217705282
Kontaktná osoba
Mgr. Iveta Šebová
0903 568 293