Psychológ, školský psychológ

Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Levická 40, Nitra
Termín nástupu
29.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
396
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov a aktuálne platné Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujem ku dňu nástupu do pracovného pomeru
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia v rámci projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"

Informácie o výberovom konaní:
Požadované doklady:
1) Písomná žiadosť
2) Profesijný štrukturovaný životopis vo formáte EUROPASS
3) Kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4) Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov....
5) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
6) Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Lehota na podanie žiadosti:
Žiadosť spolu s prílohami môže uchádzač zasielať na mail školy: š[email protected] do 29.8.2023

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40
95003 Nitra
https://sosnrlev.edupage.org/
0376550111,0377414750,0376410113
Kontaktná osoba
Ivana Porubská
+421910990197