Predmet

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Bzovík

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bzovík 136, Bzovík
Termín nástupu
1.6.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
230
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
- kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č.
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania (okrem doby materskej
dovolenky a rodičovskej dovolenky)
- zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec

OSTATNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY:
- bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
- zdravotná spôsobilosť § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
- ovládanie štátneho jazyka § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- osobnostné a morálne predpoklady,
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
- znalosť práce s PC a internetom,
- orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
- znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva – riadenie, hospodárenie,
pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces),
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
- profesionalita, samostatnosť.
Ďalšie požiadavky
POŽADOVANÉ DOKLADY:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov (vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v
požadovanom odbore),
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- čestné vyhlásenie podľa § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o:
o bezúhonnosti, (údaje pre výpis z registra trestov sa budú vyžadovať iba od úspešného uchádzača)
o skutočnosti, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie
o skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba,
- preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa/riaditeľky školy -
potvrdenie lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo,
- ak uchádzač získal vzdelanie v inom jazyku ako v štátnom jazyku, preukáže ovládanie štátneho jazyka
dokladom o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.,
- čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona
č. 596/2003 Z. z.,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
TERMÍN A MIESTO PODANIA ŽIADOSTI:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo
osobne (v úradných hodinách) v listinnej podobe v zalepenej obálke najneskôr do 19. apríla 2024 na adresu:
Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík
Obálku označiť: „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZŠ s MŠ Bzovík – NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo zaradiť do výberového konania iba tých uchádzačov, ktorí
splnia požadované predpoklady.

Žiadosti o zaradenie do výberového konania doručené po termíne sa do výberového konania nezaradia.
V prípade osobného podania na obecnom úrade Bzovík je rozhodujúci dátum na pečiatke úradu, pri zaslaní
žiadosti poštou je rozhodujúca dátumová pečiatka pošty.

Dátum, miesto a hodinu začiatku konania výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú
požadované predpoklady, oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Bzovík 136
96241 Bzovík
https://zsbzovik.edupage.org/
0455519136
Kontaktná osoba
Ing. Peter Lazár
0907852925