Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský digitálny koordinátor

Stredná odborná škola, Handlová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lipová 8, Handlová
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
474
Platové podmienky
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”), nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 269/2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade so zaradením pedagogického zamestnanca.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilé
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadovaná dĺžka výkonu pracovnej činnosti: najmenej tri roky výkonu pracovnej činnosti v kategórii učiteľ.
Plnenie úloh školského digitálneho koordinátora:
-digitalizácia školy, pomoc pri digitalizácii vyučovacieho procesu, začleňovanie IT do vyučovacích predmetov,
-poradenstvo a odborná pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
-poskytovanie spätnej väzby pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
-vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
-zabezpečovanie digitálneho materiálu k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
-pravidelná informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
-poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
-administrácia online testovaní,
-zabezpečenie dostupnosti externých vzdelávacích zdrojov.
Požadované doklady:
- kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- žiadosť o zamestnanie
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola
Lipová 8
97251 Handlová
https://www.sosha.sk/, https://zssosha.edupage.org/
+421465121910,+421465121916
Kontaktná osoba
Ing. Aneta Šlechtová
+421465121916