Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Košice-Západ

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica slobody 1, Košice-Západ
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
25.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
152
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie práce na PC word, excel, internet, interaktívna tabuľa
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky

Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania,
2. profesijný životopis a motivačný list,
3. súhlas so spracovaním osobných údajov.
4. kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní


Po vyzvaní po osobnom pohovore predložiť ďalšie doklady:
1. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického
zamestnanca,
2. doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia),
3. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods. (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Ulica slobody 1
04011 Košice-Západ
https://zsslobody1.edupage.org/
0556438665,
Kontaktná osoba
Mgr. Anna Demeterová
0911220763