Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Cirkevná základná škola sv. Juraja, Svidník

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Soviet. hrdinov 819/111, Svidník
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
103
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý - internet, MS Office, edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Druhý aprobačný predmet: chémia, resp. informatika, prípadne iný
-bezúhonnosť,
-zdravotná spôsobilosť,
-ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
-schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu, kreativita a pozitívny prístup k mládeži.
Zoznam požadovaných dokladov:
písomná prihláška (žiadosť) do výberového konania,
kópie dokladov o vzdelaní,
profesijný štruktúrovaný životopis,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a zdravotnej spôsobilosti,
odporúčanie kňaza,
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.
Platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná základná škola sv. Juraja
Soviet. hrdinov 819/111
08901 Svidník
https://czssk.edupage.org/
0547881723,0911070021
Kontaktná osoba
Katarína Hrižová
0911070021