Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 31, Rimavská Sobota
Aprobácia
Odborné predmety
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
70
Platové podmienky
v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme:
minimálne vo výške 1037 EUR mesačne (brutto) + zvýšenie platovej tarify po započítaní praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Edupage, Microsoft Teams
Vzdelanie
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v odbore
Ďalšie požiadavky
Učiteľ/ka hlavného odboru hra na bicích nástrojoch

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v odbore
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka

Iné kritéria a požiadavky:
• osobnostné a morálne predpoklady
• vítaná prax v odbore alebo ukončené adaptačné vzdelávanie

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• lekárske potvrdenie od lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
• súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou na adresu školy: Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Školská 31, Rimavská Sobora alebo e-mailom na adresu [email protected], najneskôr do 31.7.2023.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Školská 31
97901 Rimavská Sobota
https://shdkrs.edupage.org/
-,0915497368
Kontaktná osoba
Ing. Mgr. Gabriela Radičová
0915497368