Predmet

Riaditeľ

Základná škola, Vráble

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Levická 903, Vráble
Termín nástupu
1.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
312
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
word, excel , power point expert
Vzdelanie
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 splnenie podmienok podľa § 39 zákona č. 138/2019 Z. z,
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Ďalšie požiadavky
Mesto Vráble zastúpené primátorom mesta v súlade s § 4 ods. 1 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov v y p i s u j e

Výberové konanie
na obsadenie funkcie:

riaditeľ ZŠ Levická 903, Vráble

Kvalifikačné predpoklady:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 splnenie podmienok podľa § 39 zákona č. 138/2019 Z. z,
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Iné kritériá a požiadavky:
 znalosť právnych predpisov a školskej legislatívy,
 bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady,
 zdravotná spôsobilosť,
 ovládanie štátneho jazyka,
 ovládanie práce s PC – internet, MS World, Excel,
 manažérske schopnosti, samostatnosť v práci,
 komunikatívnosť, svedomitosť, zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:
 prihláška do výberového konania,
 profesijný životopis,
 overené kópie dokladov o vzdelaní,
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy,
 písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania!

Ďalšie informácie pre uchádzačov:
 platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov a zákona č. 138/2019 Z. z.
 Prihlášku do výberového konanie spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 9. júna 2023 na adresu: Mestský úrad, Hlavná 1221, 952 16 Vráble alebo doručiť osobne do podateľne Mestského úradu vo Vrábľoch v zalepenej obálke so spiatočnou adresou označenej heslom : „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ Levická 903, Vráble – neotvárať!“
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, budú termín a miesto výberového konania oznámené najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.


Vo Vrábľoch dňa 17. 5. 2023Mgr. Viktor Németh
primátor mesta Vráble
v.r.Za správnosť a úplnosť: Mgr. Jana Čápová, odborný zamestnanec ŠÚ, MsÚ Vráble

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Levická 903
95201 Vráble
0377777065
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Čápová
0377777065