Predmet

Mzdový účtovník

Základná škola, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sadová 620, Senica
Termín nástupu
1.7.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
621
Platové podmienky
Funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, pre výkon uvádzanej pozície je určená platová trieda 5, platový stupeň je určený podľa rokov uznanej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel - pokročilý
Vzdelanie
Spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
stredoškolské vzdelanie s maturitou
prax v mzdovej oblasti vítaná
Popis pracovnej pozície:
Spracovávanie a vedenie kompletnej mzdovej agendy, spracovávanie výkazov pre poisťovne a daňový úrad
Komunikovanie s príslušnými inštitúciami (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad)
Vypracovávanie reportov štatistík a smerníc
Ročné zúčtovanie dane pre zamestnancov a vyhotovovanie potvrdení o zdaniteľných príjmoch
Spracovávanie mesačných výkazov a ročných hlásení
Sledovanie legislatívnych zmien
Archivácia dokladov personálnej a mzdovej agendy
Vedenie dokumentácie a zodpovednosť za ochranu osobných údajov (zodpovedná osoba)

Ďalšie požiadavky
Požadované doklady k žiadosti:
písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu,
profesijný štrukturovaný životopis,
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady o odbornej spôsobilosti,
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade
s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné miesto: 1.7.2023
Pracovný pomer: na dobu neurčitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Sadová 620
90501 Senica
https://zs3senica.edupage.org/
0346514380,034/6514380
Kontaktná osoba
Ing. Svetlana Chábelová
0917274414