Predmet

Zástupca riaditeľa

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Termín nástupu
1.6.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597
Platové podmienky
Platové podmienky:
- v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC - pokročilá úroveň práce s MS Word, Excel, Power Point, ASC Agenda, EduPage
Vzdelanie
Vzdelanie: Pozícia zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
- podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
- podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca. Požadované doklady - žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa paragrafu 15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Kontaktná osoba: Ing. Danica Rapantová, riaditeľka školy, 0905547881, [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5
90501 Senica
https://sosse.edupage.org/
0346512713,0346513790,0346983440,034/6983438
Kontaktná osoba
Ing. Danica Rapantová
0905547881