Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Hnúšťa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nábrežie Rimavy 457/19, Hnúšťa
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
376
Platové podmienky
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenia zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1, písm. d) s poukazom na § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) s poukazom na § 15 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z., doložiť čestným vyhlásením,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) s poukazom na § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• spôsobilosť na právne úkony.

Ďalšie požiadavky
Ďalšie kritéria a požiadavky:
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1, písm. d) s poukazom na § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) s poukazom na § 15 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z., doložiť čestným vyhlásením,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) s poukazom na § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• spôsobilosť na právne úkony.

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov),
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 ods. 1, ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z., ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
• čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladoch,
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt,
• úspešný uchádzač poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra podľa § 15a ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.
najneskôr do 31. 07. 2023 na adresu: Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, 981 01 Hnúšťa.
Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru.
Do výberového konania budú zaradení a na osobný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie v odbore anglický jazyk.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Janka Francisciho Rimavského
Nábrežie Rimavy 457/19
98101 Hnúšťa
https://zsnrhnusta.edupage.org/
0475423485,047/5422255
Kontaktná osoba
PaedDr. Barbora Földiová
0475422255