Predmet

Riaditeľ

Základná škola, Dolná Tižina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dolná Tižina 28, Dolná Tižina
Termín nástupu
1.7.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
195
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Outlook, Internet
Vzdelanie
 kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii
a podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 138/2019 Z. z.“) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov,
 splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
 najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 absolvovanie základného programu funkčného vzdelávania podľa § 47 ods. 7 zákona č. 138/2019,
 bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
 zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa §16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019,
 ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019,
 znalosť legislatívy,
 riadiace a organizačné schopnosti.
Ďalšie požiadavky
Obec Dolná Tižina vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy Dolná Tižina,
Dolná Tižina 28, 013 04 Dolná Tižina.

Ďalšie informácie sú zverejnené na https://www.obecdolnatizina.sk/

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Dolná Tižina 28
01304 Dolná Tižina
https://zsdolnatizina.edupage.org/
0415995078
Kontaktná osoba
Lukáš Ďurina
0905 393 926