Predmet

Riaditeľ

Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb, Očová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Partizánska 8, Očová
Termín nástupu
15.6.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
90
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
OZ Škola istoty a nádeje, Partizánska 8, 962 23 Očová
vyhlasuje

v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Súkromnej strednej odbornej školy obchodu a služieb, Partizánska 8, 962 23 Očová

S predpokladaným termínom nástupu 15.06.2023

Uchádzač o miesto riaditeľa/ky musí:
a) spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
b) spĺňať predpoklady podľa § 3 ods.5 zákona 596/2003 Z.z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalšom len „zákon“):
• spĺňať kvalifikačné predpoklady vzdelania podľa §11 a §12 „zákona“ a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SRč.1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení -vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca a v podkategórii pedagogického zamestnanca,
• splnenie podmienky zaradenia do kategórie stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• najmenej 5 rokov pedagogickej alebo odbornej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
• podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca – (1.atestačná skúška)
Iné kritériá a požiadavky
• bezúhonnosť - § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 , § 15a, §15b zákona č. 138/2019 Z. z.,
• zdravotná spôsobilosť - § 9 ods. 1 písm. c) a 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• ovládanie štátneho jazyka - § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• znalosť práce s PC,
• predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy,
• znalosť príslušnej legislatívy, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
• základná znalosť práce s rozpočtom v rozpočtovej organizácii.


Zoznam požadovaných dokladov
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• motivačný list,
• úradne overené kópie dokladov o vzdelaní,
• doklad o dĺžke pedagogickej alebo odbornej činnosti,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• doklad a čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, skutočnosti, že voči uchádzačovi nie je vznesené obvinenie a skutočnosti, že voči uchádzačovi nie je podaná žaloba,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch
• čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
• písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu 1-2 strán/4A.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov
• platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a odpracovaných rokov.
Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „ NEOTVÁRAŤ- Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky-SSOŠ obchodu a služieb, Partizánska 8, Očová“ doručte do 27.05.2023:
• poštou na adresu zriaďovateľa školy: OZ Škola istoty a nádeje, Partizánska 8, 962 23 Očová
• osobne na adresu: OZ Škola istoty a nádeje, Lesná 21, 962 23 Očová v úradných hodinách (8:00 – 14.30).
Dátum uzávierky prijímania žiadosti o účasť na výberovom konaní je 27.05.2023. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi zástupca rady školy telefonicky.

Ďalšie informácie na čísle tel: 0917 138 135, p. Ing.Mária Michnová

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb
Partizánska 8
96223 Očová
skolaistoty.edupage.org
0917 138 135
Kontaktná osoba
Mária Michnová
0917138135