Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Veľký Kýr

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 7, Veľký Kýr
Termín nástupu
26.6.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
220
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude funkčný plat stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh minimálne od 927€
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, MS Word, Excel, PowerPoint a iné
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca v súlade s § 10 ods.1, § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
Ďalšie požiadavky
Organizačné a riadiace schopnosti,
občianska a morálna bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka,
spôsobilosť na práve úkony v plnom rozsahu, komunikačné znalosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
znalosť príslušnej legislatívy
Zoznam predložených dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s presnou adresou doručovania písomností a telefonický kontakt,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov,
• overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a splnení podmienky na zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
• vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max. 4 strany A4),
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy z dôvodov uvedených v § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) alebo ods. 8 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.
Termín a miesto podania žiadosti:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne, alebo poštou na adresu Obec Veľký Kýr, Nám. sv Jána 1 , 941 07 Veľký Kýr do 29. 5. 2023 do 12:oo hod. Obálku označte heslom: „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Veľký Kýr – Nagykér – NEOTVÁRAŤ!“
Celé znenie výberového konania je zverejnené na www.velkykyr.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
Školská 7
94107 Veľký Kýr
https://zsvkyr.edupage.org/
0356593133,0356593031
Kontaktná osoba
Silvia Cilling
0356925080