Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná spojená škola, Košice-Sídlisko KVP

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Starozagorská 8, Košice-Sídlisko KVP
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
24.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
98
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Sme slovenská škola uplatňujúca medzinárodný program Primary Years Programme International Baccalaureate v rámci štátneho vzdelávacieho programu. Z uvedeného dôvodu potrebujeme obsadiť pracovnú pozíciu - koordinátor pre medzinárodný vzdelávací program International Baccalaureate Primary Years Programme a učiteľ anglického jazyka pre 1. – 4. ročník základnej školy so znalosťou slovenského jazyka a anglického jazyka na vysokej odbornej úrovni.

Náplň (druh) práce:
Programový koordinátor pre medzinárodný vzdelávací program International Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP) a učiteľ anglického jazyka pre 1. – 4. ročník základnej školy

Pracovno-právny vzťah:
Pracovná zmluva

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľských študijných programoch
• znalosť vyučovacej metódy Jolly Phonics v anglickom jazyku
• morálna bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• záujem o uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní a v práci s deťmi

Všeobecné spôsobilosti:
• tvorivosť (kreativita)
• informačná gramotnosť
• kultivovaný písomný prejav
• komunikácia (práca s ľuďmi)
• pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
• tímová práca

Cudzie jazyky:
• slovenský – vysoká: C1 a C2 (povinný)
• anglický - vysoká: C1 a C2

Digitálne spôsobilosti:
• internet – pokročilý
• Microsoft Office – pokročilý

Osobnostné predpoklady
• emocionálna stabilita
• empatia
• komunikatívnosť
• ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
• iniciatívnosť
• pozornosť
• praktické myslenie
• organizačná schopnosť
• samostatnosť

Ďalšie požiadavky výhodou:
• prax v učení na základnej škole v zahraničí
• anglický native speaker alebo dosiahnutie jazykovej úrovne anglického jazyka C1
• certifikát o dodatočnom vzdelávaní v medzinárodnom programe IB PYP

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť vo výberovom konaní
• profesijný životopis
• doklady o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov

Pracovná náplň
• Zúčastňovanie sa príprav prezentácií transdisciplinárnych tém v jednotlivých triedach I. stupňa Súkromnej základnej školy a poskytovať návrhy na zlepšenie.
• Vedenie a usmerňovanie učiteľov uplatňujúcich medzinárodný program PYP.
• Príprava plánu rozvoja školy.
• Usmerňovanie pedagogických zamestnancov pri vypracúvaní a dopĺňaní plánov transdisciplinárnych tém.
• Udržiavanie školských učebných osnov v súlade so štátnym vzdelávacím programom a IB PYP zároveň.
• Vedenie procesu tvorby a pravidelnej kontroly dokumentov – učebných plánov vrátane bádateľského programu.
• Podieľanie sa na riadení pravidelných zasadnutí pre pedagogických zamestnancov k medzinárodnému programu PYP.
• Spracúvanie podkladov na nástenky v triedach a na webstránku školy k medzinárodnému programu PYP.
• Organizovanie záverečného hodnotenia žiakov týkajúceho sa medzinárodného programu PYP.

Mzda
- bude uvedená na online pracovnom pohovore na základe dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe v odbore

Miesto podania žiadosti a doručenia dokladov
[email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná spojená škola
Starozagorská 8
04023 Košice-Sídlisko KVP
https://schoolhuman.edupage.org/
055/6450756,+421903 743 137
Kontaktná osoba
Mgr. Eva Bednáriková
+421903743137