Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Materská škola, Tisovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Daxnerova 1085, Tisovec
Termín nástupu
14.7.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
65
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Outlook, internet - aktívna znalosť
Ďalšie požiadavky
- zaradenie minimálne do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (§39 ods. 3, písm. b) zákona č.138/2019 Z. z.),
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ostatné predpoklady, požiadavky na vykonávanie funkcie:

- ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 odsek 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.,
- znalosť príslušnej legislatívy zákonov,
- osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z.,
- organizačné a riadiace schopnosti,
- samostatnosť, kreativita, dobré komunikačné zručnosti, analytické myslenie, vysoké pracovné nasadenie, zvládanie záťažových situácií, schopnosť pracovať v kolektíve,
- občianska bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.,
- zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.,
- spôsobilosť na právne úkony.

Požadované doklady (originál alebo úradne overená kópia):

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, preukazujúce zaradenie minimálne do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej/odbornej činnosti,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako jeden mesiac),
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy na 5 ročné funkčné obdobie,
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladoch,
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie riaditeľ MŠ Tisovec – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu Tisovec alebo poštou (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) najneskôr do 29. mája 2023 (vrátane) na adresu:

Mesto Tisovec - Mestský úrad
Nám. Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec

Výberovou komisiou na výberové konanie je rada školy. Uchádzačov, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa/riaditeľku školy na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Daxnerova 1085
98061 Tisovec
www.mstisovec.webnode.sk
0475493517,0903980482
Kontaktná osoba
PhDr. Petra Čipková
0911 174 540