Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lomonosovova 2797/6, Trnava
Aprobácia
Občianska náuka
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
618
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC (Microsoft Excel, Microsoft Word, Internet)
Vzdelanie
a) Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
b) Vzdelanie v odbore Občianska náuka v aprobácii s iným predmetom.
c) Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
a) Písomná žiadosť.
b) Profesijný štruktúrovaný životopis.
c) Kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
d) Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
e) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15a ods.7 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
f) Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti podľa zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Žiadosť spolu s prílohami môže uchádzač priniesť osobne alebo poslať na adresu školy, prípadne na e-mail do 31.5.2023 (vrátane).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova 2797/6
91854 Trnava
https://sosostrnava.edupage.org/
0335552635,0901715207,+421 0335521109
Kontaktná osoba
Mgr. Beata Šipkovská
0335552618