Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Základná škola, Rohožník

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rohožník 399, Rohožník
Termín nástupu
1.7.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
359
Platové podmienky
Funkčný plat priznaný v zmysle §4 ods.4 zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške najmenej 2 000 EUR v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady uchádzača (§9, §10 a §39 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):
•kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti určené pre daný druh a typ školy – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru alebo vzdelávacieho programu pre kategóriu učiteľ školy v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z.
•dosiahnutie kariérového stupňa „samostatný pedagogický zamestnanec“ (pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou)
•min. 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iné kritériá a požiadavky:
•občianska bezúhonnosť podľa §15 ods.1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
•zdravotná spôsobilosť podľa §9 ods. 1 písm. c) a §16 ods.1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
•ovládanie štátneho jazyka podľa §9 ods.1 písm. d) a §17 ods.1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
•znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
•znalosť v oblasti pracovnoprávnych vzťahoch, financovania vo verejnej správe a ekonomiky
•riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
•plná spôsobilosť na právne úkony
•osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie (schopnosť rozhodovať, komunikačné zručnosti, osobnostná zrelosť, morálne vlastnosti, systémové a koncepčné myslenie, schopnosť motivovať)

Ďalšie požiadavky
Požadované doklady a dokumenty :
•písomná prihláška do výberového konania, vrátane uvedenia kontaktných údajov a korešpondenčnej adresy pre doručovanie oznámení a pozvánky na výberové konanie
•overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a splnení kvalifikačných predpokladov
•potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 4 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020Z.z.
•profesijný štruktúrovaný životopis
•písomne spracovaný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy
•lekárske osvedčenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako 3 mesiace)
•údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov (odpis z RT sa bude vyžadovať iba od úspešného uchádzača)
•čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
•čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle §3 ods.7 písm. a), c) a e) a ods.8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
•čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony
•minimálne 2 pracovné referencie
•iné doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo predpoklady podľa voľby uchádzača
•čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov obsiahnutých v prihláške a jej prílohách
•písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Miesto predkladania prihlášok:
Prihlášku do výberového konania je možné v stanovenej lehote doručiť osobne do podateľne Obecného úradu v Rohožníku alebo doručiť poštovou prepravou na adresu: Obecný úrad Rohožník, Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník
Zalepenú obálku s prihláškou a požadovanými dokumentmi je potrebné označiť: "Výberové konanie na riaditeľa ZŠ - neotvárať".

Prihlášky, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo boli doručené po stanovenom termíne uzávierky nebudú do výberového konania zaradené.

Uzávierka prijímania prihlášok do výberového konania: 31.05.2023 do 18:00h
Pre určenie termínu doručenia prihlášky je rozhodujúci čas doručenia potvrdený prijímajúcou pečiatkou s vyznačením dátumu a času prijatia (dátum podania na poštovú prepravu nie je rozhodujúci).
Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, budú termín a miesto výberového konania oznámené písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Poskytnuté osobné údaje budú použité len pre účely výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie príslušných úkonov s tým spojených. Prenos údajov do tretích krajín sa neuskutoční. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace po jeho skončení, po uplynutí tejto doby budú vymazané alebo používané ďalej pre pracovnoprávne účely ( v prípade úspešného uchádzača). Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Rohožník 399
90638 Rohožník
www.zsrohoznik.sk
0346588194
Kontaktná osoba
Mgr. Peter Švaral
0346588101