Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Dolné Lefantovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dolné Lefantovce 32, Dolné Lefantovce
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
20
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Organizačné a riadiace schopnosti,
občianska a morálna bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka,
spôsobilosť na práve úkony v plnom rozsahu, komunikačné znalosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
znalosť príslušnej legislatívy

Zoznam predložených dokladov:
- profesijný životopis, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti , - overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
- doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/20018
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1. zákona č. 138/2019 Z.z.
Termín a miesto podania žiadosti: Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne, alebo poštou na adresu Obec Dolné Lefantovce Nitrianska 36/75, 951 45. Termín podania do 31.5.2023 do 14:00 hodiny. Obálku označte heslom: ,, Výberové konania - riaditeľka materskej školy Dolné Lefantovce - neotvárať! "

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Dolné Lefantovce 32
95145 Dolné Lefantovce
msdolnelefantovce.edupage.org
0377786202
Kontaktná osoba
Monika Bálešová
0377786003