Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Bratislava-Vajnory

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Koniarkova 9, Bratislava-Vajnory
Termín nástupu
1.5.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
213
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Windows - Pokročilý Microsoft Word - Pokročilý Microsoft Excel - Pokročilý
Vzdelanie
stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa
Ďalšie požiadavky
Požiadavky v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, podľa § 3 ods. 5 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov:

Nevyhnutné požiadavky:
(i) kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
(ii) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (pre materskú školu),
(iii) najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
(iv) predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja materskej školy,
(v) bezúhonnosť,
(vi) zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná).

Ostatné kritéria a požiadavky :
(i) absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov (nie je podmienkou),
(ii) aktívne ovládanie štátneho jazyka,
(iii) ovládanie práce s PC (Windows, Word, Excel, Internet) na užívateľskej úrovni,
(iv) riadiace a organizačné schopnosti,
(v) komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
(vi) znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy, základné znalosti z ekonómie
(vii) flexibilita a schopnosť pracovať samostatne,
(viii) absolvovanie 1. atestácie

Požadované doklady:
(i) žiadosť o zaradenie do výberového konania vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
(ii) úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,
(iii) doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady, ak bola absolvovaná,
(iv) doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
(v) výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
(vi) profesijný životopis,
(vii) písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

O výbere uchádzača rozhodne komplexné posúdenie v zmysle uvedených požiadaviek.

Termín podania žiadostí: do 31. marca 2023 – rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, alebo na pečiatke podateľne Miestneho úradu Bratislava-Vajnory. Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE MŠ - NEOTVÁRAŤ “, osobne, alebo zašlite poštou na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
Výberovým konaním na obsadenie miesta riaditeľa sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má riaditeľ vykonávať.
Uzávierka prijímania prihlášok: 31. marca 2023.
Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE MŠ - NEOTVÁRAŤ".
Informácie o výberovom konaní
Výberovou komisiou na obsadenie miesta riaditeľa školy je rada školy pri Materskej škole Koniarkova 9, Bratislava v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z.
Uchádzači, ktorí splnia požiadavky, budú písomne pozvaní na výberové konanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Koniarkova 9
83107 Bratislava-Vajnory
43712433
Kontaktná osoba
Tomáš Kulka
0903479202