Predmet

Riaditeľ

Materská škola - Óvoda, Plešivec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hradná 361, Plešivec
Termín nástupu
1.5.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
72
Platové podmienky
v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške funkčného platu najmenej 1.037,00 €.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Powerpoint
Vzdelanie
- Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- Vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy
- Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z.z.
- Osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a,b,c ) zákona č. 138/2019 Z.z.,
- Zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.
- Ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- Organizačné a riadiace schopnosti, znalosť školskej legislatívy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola - Óvoda
Hradná 361
04911 Plešivec
0587921471
Kontaktná osoba
Viktória Fejesová
0587921135