Predmet

Riaditeľ

Základná umelecká škola, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bratislavská 435/12, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
1.6.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
472
Platové podmienky
Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
• vzdelanie podľa § 11 ods. 1 písm. c) a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – najmenej vyššie odborné vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca,
• splnenie podmienok podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky a predpoklady:
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva,
• riadiace a organizačné schopnosti,
• spoľahlivosť a flexibilita.

Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• úradne osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti vydané zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná činnosť pedagogického zamestnanca,
• písomný návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Termín a miesto podania žiadosti:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi žiadame doručiť v zalepenej obálke poštou na adresu:
Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom
alebo osobne do podateľne Mestského úradu, Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom.

Obálku označte „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka ZUŠ – neotvárať!“

Termín doručenia žiadosti: do 31.03.2023

Termín a miesto výberového konania:
Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky budú písomne pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola
Bratislavská 435/12
01841 Dubnica nad Váhom
www.zusdca.sk
0424421191
Kontaktná osoba
Michaela Masrnová
0424455771