Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Základná škola , Bratislava-Rača

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Na Pántoch 9, Bratislava-Rača
Termín nástupu
24.4.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z.z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC (Word, Excel, internet).
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované iné kritériá a požiadavky:

• zdravotná spôsobilosť,
• bezúhonnosť,
• ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
• ovládanie štátneho jazyka slovom i písmom,
• znalosť legislatívy v oblasti školstva,
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia základnej školy,
• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní, o vykonaní funkčného vzdelávania,
• kópie dokladov o ďalšom absolvovanom vzdelávaní,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
• profesijný štruktúrovaný životopis, vyplnený osobný dotazník (ŠEVT), motivačný list,
• písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy (rozsah maximálne 3 strany, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, okraje 2,5 cm so zarovnaním do bloku),
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
• písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Písomné prihlášky pošlite alebo osobne doručte v zalepenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, najneskôr do 20. marca 2023
do 17:00 hodiny (pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky) s označením na obálke „Výberové konanie ZŠ Na Pántoch 9 (budúca ZŠ Plickova 9) – neotvárať!“ s uvedením odosielateľa.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí nepredložia všetky požadované doklady.

Termín a miesto výberového konania bude oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a doložili všetky požadované doklady, kvalifikačné a iné predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Na Pántoch 9
83106 Bratislava-Rača
Kontaktná osoba
Mgr. Adela Porvazníková
0249112456