Predmet

Riaditeľ

Školská jedáleň, Cífer

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie A. Hlinku 31, Cífer
Termín nástupu
1.4.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.3.2023
Rozsah úväzku
60%
Platové podmienky
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť špecializovaného softvéru pre zariadenia verejného stravovania s plne elektronickým systémom VIS
Vzdelanie
ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou /preferuje sa vzdelanie z okruhu stravovania - stredná hotelová škola, stredná škola spoločného stravovania, stredná priemyselná škola potravinárska/
Ďalšie požiadavky
prax najmenej 5 rokov v riadiacej práci zariadenia spoločného stravovania, znalosť príslušnej legislatívy, vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z, znalosť hygienických predpisov a požiadaviek vrátane HACCP, praktické zručnosti využiteľné pri výkone epidemiologicky závažnej činnosti, znalosť ekonomiky v oblasti financovania školskej jedálne. Riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania.
Bližšie info na www.cifer.sk
Termín podania žiadosti: do 6.3.2023 do 15:00h v zalepenej obálke na adresu Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, fotokópia dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania, doklad o zdravotnej spôsobilosti, doklad o preukázaní bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Školská jedáleň
Námestie A. Hlinku 31
91943 Cífer
www.skolskajedalencifer.sk
0911382233
Kontaktná osoba
Svetlana Szudová
0335599132