Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná zdravotnícka škola, Skalica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lichardova 1, Skalica
Aprobácia
Odborná prax, Odborné predmety
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
134
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o ped. zam.a odb.zam. v znení neskorších predpisov , v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia
v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore ošetrovateľstvo
doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) pre vyučovanie odborných predmetov v strednej zdravotníckej škole
minimálne 2 roky odbornej praxe v zdravotníckom zariadení
Ďalšie požiadavky
Zoznam dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis
doklady o ukončenom vzdelaní
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z.z.
súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná zdravotnícka škola
Lichardova 1
90901 Skalica
www.szsskalica.edu.sk
0346644401,0346644544
Kontaktná osoba
Ľudmila Bábiková
0911366699