Predmet

Riaditeľ

Súkromná základná škola, Košice-Západ

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Petzvalova 4, Košice-Západ
Termín nástupu
19.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
158
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Finálna výška mzdy závisí od minimálnych zákonných podmienok a individuálnych schopností a praxe uchádzača.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Office - pokročilý
Vzdelanie
Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods. 1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 31/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- najmenej päť rokov pedagogickej alebo odbornej praxe,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti),
- ovládanie štátneho jazyka,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme riaditeľa na plný úväzok, ktorý je stotožnený s princípmi a filozofiou školy: viac info na www.felixkosice.sk a www.skolyfelix.sk.

Iné kritéria a požiadavky:
- znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
- znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
- organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
- osobné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- kópie dokladov o vzdelaní,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti,
- návrh koncepcie rozvoja Súkromnej základnej školy Felix Košice v písomnej forme.

Úspešný kandidát bude povinný pred nástupom do funkcie dodatočne predložiť lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej alebo odbornej činnosti a tiež dokladovať svoju bezúhonnosť.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Písomnú žiadosť s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ„ je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 23.7.2024 vrátane na adresu:
Súkromná základná škola
Petzvalova 4
040 11 Košice

Uchádzači, ktorých prihlášky nebudú obsahovať požadované doklady, alebo budú doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení.

Uchádzači, ktorí splnia kritéria budú pozvaní do výberového konania, ktorého termín je určený na 30.7.2024. Presná hodina bude každému kandidátovi vopred oznámená.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Petzvalova 4
04011 Košice-Západ
https://felixkosice.edupage.org/
0911434434,0911 434 434
Kontaktná osoba
Mária Biľová
0911434434