Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vlastenecké námestie 1, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.4.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
325
Platové podmienky
Platové podmienky sú určené podľa Zákonníka práce. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a počtu odpracovaných rokov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, MS Teams, Mail, Internet
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogického smeru a ďalšie kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
Najmenej 5 rokov výkonu pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca ku dňu uskutočnenia výberového konania.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požadované predpoklady:
-spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
-bezúhonnosť
-zdravotná spôsobilosť
-ovládanie štátneho jazyka
-vítaná je pracovná znalosť cudzieho jazyka
-znalosť školskej legislatívy
-komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti a skúsenosti
-manažérske zručnosti, strategické myslenie
-osobnostné a morálne predpoklady
-lojálnosť, flexibilita

Požadované doklady k prihláške:
-žiadosť o zaradenie do výberového konania
-motivačný list
-osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov, vrátane mailovej adresy a telefónneho čísla
-kópie dokladov o vzdelaní (originál k nahliadnutiu je nutné priniesť na výberové konanie)
-doklad o pedagogickej praxi
-lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca
-čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
-čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch,
-súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
-v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vyhlasuje výberové konanie Mgr. Viera Zavarčíková, ako zriaďovateľka školy. Výberovou komisiou je Rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
Informácie o škole získate na www.uat.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1
85101 Bratislava-Petržalka
www.uat.sk
0262411668,0262524313
Kontaktná osoba
Mgr. Viera Zavarčíková
+421 2 62411668