Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Kechnec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kechnec 262, Kechnec
Termín nástupu
1.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
53
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z.z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady:
a. odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
b. absolvovanie I. atestácie, alebo jej náhrady
c. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
Ďalšie požiadavky
Starosta Obce Kechnec podľa ustanovení §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje


výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Materskej školy v Kechneci, Kechnec 262, 044 58 Kechnec

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný nástup: 01.03.2023
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
a. odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
b. absolvovanie I. atestácie, alebo jej náhrady
c. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

Iné kritéria a požiadavky:
a. bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods.3 zákona 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,
b. zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.,
c. riadiace, organizačné komunikačné a manažérske schopnosti,
d. znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
e. osobné a morálne predpoklady,
f. ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.,
g. znalosť cudzích jazykov vítaná,
h. schopnosť samostatnej práce s PC a internetom.

Písomná prihláška do výberového konania spolu s týmito prílohami:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 doklad o absolvovaní 1 atestácie,
 overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, (vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach)
 potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 písomný návrh „Koncepcia rozvoja školy“, (v rozsahu maximálne 5 strán)
 čestné prehlásenie o bezúhonnosti , (meno, priezvisko, čestne prehlasujem...)
 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie,
 písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 čestné prehlásenie kandidáta, o tom, že mu nie sú známe prekážky vo veci prípadného menovania do funkcie riaditeľa.

Prihláška musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Kechneci – NEOTVÁRAŤ “ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr do 12:00 hod. dňa 15.02.2023 osobne, alebo poštou na adresu: Obec Kechnec, Kechnec 19, 044 58 Kechnec.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne sa do výberového konania nezaradia.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámené písomne najmenej sedem dní pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Kechnec 262
04458 Kechnec
0556962112
Kontaktná osoba
Alexandra Kappel
0557282516