Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lesnícka 1, Prešov
Aprobácia
Telesná výchova, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
3.4.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
521
Platové podmienky
V zmysle zákona č.553/2003 Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme – funkčný plat od 1099,00 € mesačne.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, MS office, EduPage
Vzdelanie
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 žiadosť
 životopis
 súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 18/2018 Z. z.
 motivačný list
 fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné doložiť
vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej
atestácii, doklad o absolvovaní adaptačného vzdelávania)
 potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude
vyžadovať výpis z registra trestov)
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie počas MD
na 100 % pracovný úväzok

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Lesnícka 1
08005 Prešov
www.zslespo.edu.sk
0517703347
Kontaktná osoba
Ing. Marta Ichniovská, riaditeľka školy
0517703347