Predmet

Riaditeľ

Základná škola Kvetoslavov 266, Kvetoslavov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská ulica 266/3, Kvetoslavov
Termín nástupu
1.4.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
250
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
•kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa § 10 ods. 1, § 11 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
•najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
•občianska a morálna bezúhonnosť,
•zdravotná spôsobilosť,
•ovládanie štátneho jazyka,
•vítaná je znalosť cudzieho jazyka,
•riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
•znalosť príslušnej legislatívy,
•spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
•flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Vítané ďalšie požiadavky:
•vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Požadované doklady a listiny:
•písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška)
•overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
•potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
•profesijný štruktúrovaný životopis
•lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
•čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.
•písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy (rozsah minimálne 3 strany)
•písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
•čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:
Obec Kvetoslavov, Obecný úrad, Senecká ulica č. 258/31, 930 41 Kvetoslavov osobne, alebo poštou.

Obálku s požadovanými listinami označte nápisom: „VÝBEROVÉ KONANIE na funkciu riaditeľa ZŠ Kvetoslavov – NEOTVÁRAŤ “
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne a uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Kvetoslavov 266
Školská ulica 266/3
93041 Kvetoslavov
www.zskvetoslavov.sk
+421315625052
Kontaktná osoba
Ing. Soňa Franková
0315625036