Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Kvetoslavov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná ulica 264/67, Kvetoslavov
Termín nástupu
1.6.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
49
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC
Ďalšie požiadavky
•odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – najmenej úplné stredné odborné vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca,
•najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z.z.
•občianska a morálna bezúhonnosť
•znalosť školskej legislatívy,
•riadiace a organizačné schopnosti,
•spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
•radosť z práce s deťmi
•dobrá spolupráca a komunikácia s rodičmi,
•flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Vítané ďalšie požiadavky:
•absolvovanie 1. atestácie pre príslušnú kategóriu a pod kategóriu pedagogických zamestnancov

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
•žiadosť o zaradenie do výberového konania,
•overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania,
•doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
•profesijný životopis,
•čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
•návrh koncepcie rozvoja materskej školy v písomnej forme (v rozsahu maximálne 3 strany),
•lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa materskej školy,
•súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
•čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:
Obec Kvetoslavov, Obecný úrad, Senecká ulica č. 258/31, 930 41 Kvetoslavov osobne, alebo poštou.

Obálku s požadovanými listinami označte nápisom: „VÝBEROVÉ KONANIE na funkciu riaditeľa MŠ Kvetoslavov – NEOTVÁRAŤ “

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne a uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Hlavná ulica 264/67
93041 Kvetoslavov
0315625053
Kontaktná osoba
Ing. Soňa Franková
0315625036