Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Levočská 6, Stará Ľubovňa
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.1.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
319
Platové podmienky
lat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC internet - pokročilý, Word, Excel, Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- flexibilita, iniciatíva, samostatnosť, kreativita,
- zodpovedný prístup k práci,
- schopnosti organizačné a komunikačné,
- schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy
- pedagogická prax vítaná (nie je podmienkou).

Požadované doklady:

- žiadosť o účasť na pracovnom pohovore (s uvedeným telefónnym číslom),
- profesijný životopis,
- kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (úspešný uchádzač doloží odpis z registra trestov),
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru.

Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne s označením „Pracovný pohovor – učiteľ/ka prvého stupňa“ najneskôr do 20. 01. 2023 na adresu:
Základná škola
Levočská 6
064 01 Stará Ľubovňa

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Levočská 6
06401 Stará Ľubovňa
www.zslevocskasl.edupage.org
0522388601-602
Kontaktná osoba
RNDr. Peter Höger
0911451401