Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Tuhrina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tuhrina 3, Tuhrina
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.1.2023
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
87
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Tuhrina 3, 082 07 Tuhrina
Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent/asistentka (80 % úväzok)
Podkategória: asistent učiteľa.
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle platnej právnej úpravy
Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy
Predpokladaný dátum nástupu: 01.02.2023
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• v prípade úspešnosti pri osobnom pohovore poskytnutie údajov o bezúhonnosti podľa zákona 138/2019 Z. z.
• v prípade úspešnosti pri osobnom pohovore Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle platnej právnej úpravy
Iné súvisiace požiadavky: ovládanie štátneho jazyka.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 20.01.2023 do 12:00 hod na adresu/email:
Základná škola s materskou školou, Tuhrina 3, 082 07 Tuhrina / [email protected]
Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania – pedagogický asistent – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do Základnej školy s materskou školou, Tuhrina 3. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.
Predpokladaný termín ústneho pohovoru dňa 26.01.2023 v čase od 8:30 hod v budove Základnej školy s materskou školou, Tuhrina 3 a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Tuhrina 3
08207 Tuhrina
www.zsmstuhrina.sk
0517790195
Kontaktná osoba
Mgr. Zlata Chovancová
0907048191