Predmet

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Križovany nad Dudváhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Križovany nad Dudváhom 250, Križovany nad Dudváhom
Termín nástupu
1.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
218
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
1. splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
2. splnenie podmienok podľa §39 zákona č. 138/2019 Z. z.,
3. najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.
Ďalšie požiadavky
1. bezúhonnosť - podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
2. zdravotná spôsobilosť - podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
3. ovládanie štátneho jazyka - podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
4. znalosť predpisov z oblasti školstva - znalosť problematiky financovania školstva, orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania, základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky, znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno- vzdelávací proces a pod.).

Zoznam požadovaných dokladov:
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
2. overené kópie dokladov o najvyššom ukončenom vzdelaní a overené kópie dokladov v zmysle § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.,
3. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
4. potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
5. profesijný životopis,
6. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti (nie staršie ako 3 mesiace),
7. písomný návrh koncepcie rozvoja školy na 5 rokov,
8. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov,
9. písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo doručte osobne do podateľne Obecného úradu v Križovanoch nad Dudváhom v obálke s označením „Výberové konanie, ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom“ s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 01.02.2023 do 12:00 hod. na adresu:
Obec Križovany nad Dudváhom
Obecný úrad
919 24 Križovany nad Dudváhom 1


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Križovany nad Dudváhom 250
91924 Križovany nad Dudváhom
https://zskrizovany.edupage.org/
0335584274,0335340617
Kontaktná osoba
Ing. Svetlana Královičová
0903774597