Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Malá Ida

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 10, Malá Ida
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.1.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
301
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Voľné pracovné miesta na dobu určitú od 1.2.2023 do 31.8.2023. V prípade príslušného vzdelania je možné úväzok kumulovať s úväzkom asistenta učiteľa. (50%+50%)
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- písomný súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky:
- budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať do 20. 01. 2023 mailom na adresu: [email protected] alebo poštou na adresu: Základná škola Malá Ida, Školská 10, 044 20 Malá Ida. V predmete e-mailovej správy uveďte Žiadosť + podkategóriu/kategóriu.
Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 10
04420 Malá Ida
www.zsmida.edupage.sk
0556970124,0910146949
Kontaktná osoba
Alžbeta Ličková
0910146949