Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Krasňany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Krasňany 19, Krasňany
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
53
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca (v zmysle § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)
• splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• minimálne päť rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
• úspešné absolvovanie základného programu funkčného vzdelávania pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní (prosíme predložiť aj maturitné vysvedčenie)
• doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (v zmysle § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 138/2019 Z.z.)
• potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca (doklad o pracovnom pomere, v ktorom bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca a buď pracovný posudok vydaný predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca)
• profesijný štruktúrovaný životopis (s uvedením kontaktných údajov)
• písomný návrh koncepcie rozvoja predmetnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti (naformulované podľa § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z.z.)
• čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa § 3 ods. 7 písm. a) c) e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov
• súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 05.01.2023 na adresu: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín. (Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).
Obálku označte heslom "VK riaditeľ ZŠ s MŠ Krasňany - NEOTVÁRAŤ".
Termín a miesto výberového konania budú prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámené písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a predložené materiály im budú vrátené.
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania je 24.01.2023. Predpokladaný nástup do zamestnania je k 01.02.2023.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Krasňany 19
01303 Krasňany
www.skolakrasnany.edupage.org
0415692193
Kontaktná osoba
Ing. Jana Žáková, PhD.
+421415692381