Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Stojan 1, Spišská Nová Ves
Aprobácia
Náuka o spoločnosti, Ruský jazyk
Termín nástupu
1.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.12.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
272
Platové podmienky
Platové podmienky:
- nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vo výške minimálne 942,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady: Požadovaným stupňom vzdelania je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Pracovný pomer na dobu: určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Úväzok: 100%

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný štruktúrovaný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z .z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu školy najneskôr do 12. decembra 2022.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola ekonomická
Stojan 1
05201 Spišská Nová Ves
www.oasnv.edu.sk
0534421757
Kontaktná osoba
Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka školy
0534421757