Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Sociálny pedagóg

Základná škola s materskou školou , Torysa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Torysa 26, Torysa
Termín nástupu
15.12.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
87
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, word, excel, OpenOffice
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
ZŠ s MŠ Torysa v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

i n f o r m u j e
o voľných pracovných miestach:

Pracovné pozície: sociálny pedagóg
Miesto výkonu práce: Základná škola Torysa
Termín nástupu do zamestnania: 15.12.2022
Termín ukončenia prijímania žiadosti do výberového konania: 30.11.2022 do 12:00 hod.
Predpokladaný termín výberového konania: 9.12.2022

Požiadavky na uchádzača
- kvalifikačné predpoklady
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Kvalifikačné predpoklady
Sociálny pedagóg – odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Profesijný štruktúrovaný životopis europas s prehľadom dosiahnutého vzdelania a odbornej praxe.
3. Overená fotokópia dokladov o vzdelaní.
4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Žiadosti do výberového konania prosíme zaslať písomne alebo doručiť osobne v zalepenej obálke s označením „ VK – NP PoP II“ na adresu: ZŠ s MŠ Torysa, Torysa 26, 082 76 Torysa .Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Torysa 26
08276 Torysa
www.zstorysa.edupage.sk/
0514597247
Kontaktná osoba
Mgr. Stanislav Holovač
0910708374