Predmet

Riaditeľ

Základná škola, Veľké Orvište

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 44, Veľké Orvište
Termín nástupu
1.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
26
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „zákona č. 138/2019 Z. z.“)
• splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie
• ovládanie štátneho jazyka
• znalosť legislatívy
• riadiace a organizačné schopnosti
• komunikatívnosť
• práca s počítačom (internet, word, excel)

Požadované doklady:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
• návrh koncepcie rozvoja základnej školy
• preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/2019
• súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z . z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadateľ/ka doručí na adresu: Obec Veľké Orvište, Obecný úrad Veľké Orvište 17, 922 01 Veľké Orvište alebo do podateľne Obecného úradu vo Veľkom Orvišti v termíne do 15.12.2022 vrátane do 12:00 hod (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne) v uzatvorenej obálke s označením obálky: „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy vo Veľkom Orvišti – neotvárať!“
Dátum a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované podmienky oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 44
92201 Veľké Orvište
0337624306
Kontaktná osoba
PhDr. Pavol Paulovič
0948610020