Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Snežnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Snežnica 218, Snežnica
Termín nástupu
1.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
108
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, word, excel
Vzdelanie
• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „zákona č. 138/2019 Z. z.“)
• splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie
• ovládanie štátneho jazyka
• znalosť legislatívy
• riadiace a organizačné schopnosti
• komunikatívnosť
• práca s počítačom (internet, word, excel)

Požadované doklady
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
• návrh koncepcie rozvoja základnej školy
• preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/2019
• súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z . z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať alebo osobne odovzdať v podateľni:
Obec Snežnica, obecný úrad, Snežnica 17, 023 32 Snežnica

Obálku viditeľne označiť heslom: „Výberové konanie ZŠ s MŠ Snežnica 218- neotvárať!“

Termín uzávierky prihlášok je 15. december 2022 o 12:00 hod.
(rozhodujúca je pečiatka o prijatí podateľňou obecného úradu poštou alebo osobne)

Dátum a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované podmienky oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Snežnica 218
02332 Snežnica
www.zssneznica.edupage.org
0414224139
Kontaktná osoba
MVDr. Milan Hlavatý
0911879721