Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Poproč

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 3, Poproč
Termín nástupu
2.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
V zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a dĺžky praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
• Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
• Bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č.138/2019 Z.z.
• Zdravotná spôsobilosť a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Štruktúrovaný profesijný životopis
3. Doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia)
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Od úspešného uchádzača pred uzavretím pracovného pomeru budeme požadovať:
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace ( §9 a § 16 ods. 1 a 2 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal o odpis z registra trestov § 9 ods. 1 a § 15 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie staršie ako 3 mesiace.

Doplňujúce informácie:
• Voľné pracovné miesto je s nástupom od 02. 01. 2023
• Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.8.2024
• Pracovný úväzok: 100%

Požadované doklady zašlite do 30. novembra 2022 na adresu školy:

Základná škola s materskou školou
Školská 3, Poproč
044 24 Poproč
alebo elektronickou poštou: email: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 3
04424 Poproč
www.zspoproc.edu.sk
0554664417
Kontaktná osoba
RNDr. Božena Mihóková
0907 942 212