Predmet

Asistent učiteľa

Základná škola s materskou školou, Hrabušice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 369, Hrabušice
Termín nástupu
1.12.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.11.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
391
Platové podmienky
Zamestnancovi bude vyplácaný plat podľa Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
osvojené základné digitálne kompetencie
Vzdelanie
Vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
- zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
- ovládanie štátneho jazyka,
- osobnostné predpoklady: kladný vzťah k deťom, empatia, tvorivosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, zodpovedný prístup k práci a kultivované vystupovanie, samostatnosť, lojálnosť, schopnosť spolupracovať v tíme.

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie na pozíciu, telefónny kontakt, e-mail,
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie v zmysle § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pracovný pomer na dobu:
určitú – do 31. 08. 2023

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 15. 11. 2022 do 12:00 hod na adresu:
Základná škola s materskou školou, Hlavná 369, 053 15 Hrabušice,
na obálku uveďte: „Pedagogický asistent – neotvárať“ alebo mailom na adresu: [email protected]

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 22. 11. 2022 v čase od 12:00 hod. v budove ZŠ s MŠ a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hlavná 369
05315 Hrabušice
www.zshrabusice.edupage.org
0534490300
Kontaktná osoba
Alena Rerková
0911158708