Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Súkromné bilingválne gymnázium, Galanta

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hodská 10, Galanta
Termín nástupu
1.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.11.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
113
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet)
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
- vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- splnenie podmienok podľa §39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.,
- najmenej 5 rokov výkonu pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- doklady o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca, resp. iný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú dĺžku pedagogickej činnosti,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca,
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné bilingválne gymnázium
Hodská 10
92401 Galanta
www.sbggalanta.sk
0317806812,031/7805780
Kontaktná osoba
Dana Palecsková
0911789236