Riaditeľ

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vlastenecké námestie 1, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.12.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
325
Platové podmienky
Platové podmienky sú určené podľa Zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonníka práce. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, počtu odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od € 3 000 do € 3 300.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s PC, MS Office, MS Teams, Discord,Edupage, aSc Agenda, Mail
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogického smeru a ďalšie kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Prax v riadiacej činnosti v školstve je vítana.
Ďalšie požiadavky
Najmenej 5 rokov výkonu pracovnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požadované predpoklady:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- ovládanie štátneho jazyka,
- vítaná je pracovná znalosť cudzieho jazyka,
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
vítaná je prax s riadením organizácie,
- manažérske zručnosti,
- osobné a morálne predpoklady,
- lojálnosť a flexibilita
Požadované doklady k prihláške:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- motivačný list,
- osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením
kontaktných údajov,
- kópie dokladov o vzdelaní (originál k nahliadnutiu je nutné priniesť
na výberové konanie),
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti
pedagogického zamestnanca,
- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15
ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
- doklad o pedagogickej praxi,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a
ostatných požadovaných dokladoch,
- súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
- V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve vyhlasuje výberové konanie Mgr. Viera
Zavarčíková, ako zriaďovateľka školy. Výberovou komisiou je
príslušná rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
- Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický
zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.
- Informácie o škole získate na stránke www.uat.sk.

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 12. decembra 2022 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálkach
s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – SŠUP animovanej tvorby - NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené elektronicky. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a budú im predložené materiály vrátené späť.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1
85101 Bratislava-Petržalka
www.uat.sk
0262411668,0262524313
Kontaktná osoba
Mgr. Viera Zavarčíková
+421 2 62411668