Zástupca riaditeľa

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.12.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597
Platové podmienky
Platové podmienky:
- v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC: pokročilá úroveň práce s MS Word, Excel, Power Point, ASC Agenda, EduPage
Vzdelanie
Vzdelanie: Pozícia zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
- podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
Podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca najneskôr do 31. 12. 2026. Požadované doklady - žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa paragrafu 15 Zákona č. 138/2019 Z. z..

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5
90501 Senica
www.sossenica.sk
0346512713,0346513790,0346983440
Kontaktná osoba
Ing. Danica Rapantová
0905547881