Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota
Aprobácia
Fyzika, Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
540
Platové podmienky
funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
 žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
 profesijný životopis
 kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, o skutočnosti že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie, a o skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba
Iné požiadavky:
 podmienkou je ovládanie maďarského jazyka preukázané min. maturitnou skúškou z maďarského jazyka
Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
 doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.
Predpokladaný nástup: 1. 2. 2023, resp. priebežne počas školského roka
Termín podania žiadosti:
Žiadosť o prijatie do zamestnania s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy priebežne.
Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Adresa školy:
Základná škola Mihálya Tompu s VJM – Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 11/12, 979 01 Rimavská Sobota
e-mail: [email protected], tel. +421475624432

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 11/12
97901 Rimavská Sobota
www.zstompamihaly.edupage.org
0475623824,0475624432
Kontaktná osoba
PaedDr. Štefan Orosz, riaditeľ školy
+421475624432